TAQBLU L ETA TAL VOT??

Go down

TAQBLU L ETA TAL VOT??

Post by belry on Sat Sep 20, 2008 2:27 pm

tabqlu li l eta tal vot ghanda tigi 16 ????
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: TAQBLU L ETA TAL VOT??

Post by david chircop on Sat Sep 20, 2008 2:32 pm

ijwa naqbel hafna hafna Very Happy:D:D
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ ¢нιя¢σρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓι¢єσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαƒηα ηι¢єтנα , ιѕ ѕαנƒ, ηι∂∂∂єνєятι υ ƒυq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
«3 мαנ ƒяιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє ¢нαяℓєηє ѕнαυη υ ¢нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα ¢уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: TAQBLU L ETA TAL VOT??

Post by belry on Sat Sep 20, 2008 2:33 pm

jiena naqbel ukoll ghax nahseb tkun matura bizzjjed imma xi kultant nahseb li ta 16 tkun brain washed mil genitrui jista jkun!
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: TAQBLU L ETA TAL VOT??

Post by david chircop on Sat Sep 20, 2008 2:35 pm

Il-Mexxej Laburista Joseph Muscat habbar li bhala parti mit-tibdil fl-istatut tal-Partit Laburista, se jkun qed jipproponi li l-eta biex tfajla jew guvni jsiru membru tal-Partit Laburista tinzel minn 18 ghal 16 – il sena. Dr Muscat ghamel dil-proposta meta kien qieghed jaghlaq seminar bit-tema Ewropej u Progressivi, Fiducja fiz-Zghazagh : Vot ta’ 16 ghall-Kunsilli Lokali.Dhalt fil-politika biex inbiddel

“Dhalt fil-politika biex inbiddel. Determinat li nbiddel l-affarijiet. Deteminat li nbiddel lill-Partit Laburista u determinat li din il-bidla twassal ghal bidla fil-pajjiz. Irrid liz-zghazagh ikunu mieghi f’dan il-progett kbir u rridhom jghinuni nbiddel”, sahaq Joseph Muscat li zied li l-Partit Laburista irid jaghti l-ezempju li mhux bil-kliem, izda bil-fatti, jemmen fil-qawwa progressiva zaghzugha.

Il-Mexxej Laburista qal li l-Partit Laburista jippriedka li haddiehor ghandu jbiddel, izda fl-istess hin jibqa` fejn huwa, ma jiswa xejn. “Jekk nemmnu li z-zghazagh jistghu jaghtu energija lill-pajjiz, ghandna nahtfu l-opportunita’ biex iz-zghazagh jaghtu l-energija lill-Partit Laburista biex jiggedded, jinbidel u johlom”. Dr Muscat sahaq li wasal iz-zmien li l-Partit Laburista mhux biss jittollera liz-zghazagh, izda jinhakem mill-entuzjazmu zaghzugh.

Joseph Muscat qal li huwa jemmen li l-ideat huma l-bazi tal-politika li pajjizna ghandu bzonn, politika fejn persuni gejjin minn gruppi differenti madwar is-socjeta’ jistghu jidentifkaw maghhom u jibnu kunsens fuqhom. Din hija politika kostruttiva u mhux distruttiva, li thares lejn kif jista’ jinkiseb progress u mhux lejn kif l-affarijiet jinzammu dejjem l-istess. F’din it-tip ta’ politika l-konfront ikun ibbazat fuq kuntrast ta’ l-ideat u mhux kuntrast ta’ l-ismijiet jew l-ilwien.


Inkunu cari ma’ kulhadd fuq dak li nemmnu

Il-Mexxej Laburista zied li f’pajjizna hawn element qawwi ta’ persuni b’ideali progressivi u moderati li qed ihossu l-bzonn li jkun hemm Moviment li jigborhom flimkien. “Nemmen illi l-irwol li ghandu l-Partit Laburista f’pajjizna huwa li jsir il-bazi li fuqu jista’ jinbena dan il-Moviment. Mhux li jipprova jibla lil kollox u lil kulhadd, izda li jaghti pjattaforma, permezz tar-rizorsi u l-appell popolari tieghu, biex dan il-Moviment jitkattar u jwassal biex pajjizna jiltaqa ma’ l-ideal Ewropew”, sostna Joseph Muscat.

L-isfida hija biex l-elementi progressivi u moderati – kemm li kienu favur shubija fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll dawk li kienu kontra – jikkonvergu f’dan il-Moviment gdid li jiehu s-sahha mill-hsieb u li jikseb ir-rizultati bit-twettiq. Joseph Muscat qal li l-progressivi ma jsibux sodisfazzjon fl-idea ta’ politika passiva fejn ma jitniffsux li ma jmorrux inaqqru xi vot. “Meta nkunu statici, inkunu qed nitilfu l-identita’ taghna. Id-dmir taghna huwa li nghidu x’nahsbu u nuru f’hiex nemmnu. Inkunu cari ma’ kulhadd fuq dak li nemmnu. B’hekk nistghu nergghu ndahhlu mill-gdid il-gost li niddibattu u li naraw kif jizviluppaw l-ideat fil-politika”, sostna l-Mexxej Laburista.

Dwar il-proposta ta’ vot lil zghazagh ta’ 16 - il sena fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, Dr Muscat qal li l-idea ma hiex dwar min se jmur l-ahjar fuq glieda bejn partiti, izda kif liz-zghazagh naghtuhom aktar rwol u poter ta’ decizjonijiet fis-socjeta’. Semma kif l-ammont ta’ persuni li jaghzlu li ma jivvotawx, qieghed dejjem jikber u qal li dan huwa vot ta’ sfiducja fis-sistema politika. “Jekk ma niccaqalqux biex nisimghu u nbiddlu minn issa, se nkunu qed inkomplu noholqu aktar sfiducja”, qal il-Mexxej Laburista.


Iz-zghazagh huma l-mutur tal-komunita
Joseph Muscat spjega kif jista’ jifhem id-dizilluzjoni ta’ zaghzugh li jara l-politika bhala xi haga ‘il boghod minn hajtu. Qal li din id-dizilluzjoni kien ihossha huwa meta kien jahdem f’ghaqdiet socjali u kien jara kif il-politici aktar mohhom biex ipittru xi haga hamra jew blu, aktar milli jaraw x’ hemm bzonn fil-komunita’. “Kieku dak iz-zmien shabi u jien kellna aktar sehem fid-decizjonijiet, cert li l-politici kien jaghtu kazna aktar. Din hija r-raguni ewlenija ghaliex qed immexxi ‘il quddiem il-proposta ta’ vot ta’ 16 - il sena fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, ghax irrid li min jiehu d-decizjonijiet jisma aktar miz-zghazagh, li huma l-mutur tal-komunita”, sostna l-Mexxej Laburista.

Waqt li qal li jittama li d-diskussjoni ma tieqafx hawn ghaliex dan huwa biss il-bidu, Dr Muscat zied li d-drittijiet igibu maghhom responsabiltajiet u li jemmen li z-zghazagh huma lesti ghalihom. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista kien kuraggjuz meta fl-ewwel snin tat-tnissil tieghu hadha kontra l-kurrent u qal li kull ragel ghandu jkollu vot wiehed biss, u mhux min hu sinjur ikollu hafna voti u min hu fqir xejn. Il-Partit Laburista kellu l-vizjoni li jmexxi l-glieda biex il-mara jkollha l-jedd ghal vot u kellu l-kuragg li fil-Kostituzzjoni Repubblikana jnizzel l-eta’ tal-vot minn 21 ghal 18 - il sena.


“Din hija l-istorja ta’ Partit Laburista li holom, ta l-energija lill-pajjiz u wettaq. Dan huwa l-Partit Laburista li rridu nergghu nibnu. Ghalhekk l-appell tieghi huwa ghal dawk iz-zghazagh kollha li sal-lum il-gurnata osservaw mill-boghod lill-Partit Laburista jew kienu bierda lejn il-politika. Issa huwa l-waqt li kontu qed tistennew. Din hija l-opportunita’ li flimkien nibnu Partit Differenti, Moviment Gdid, Pajjiz Ahjar. Ejjew fil-Partit Laburista”, sostna Dr Muscat.

Is-seminar kien indirizzat ukoll minn Dr Owen Bonnici, Kelliem Laburista ghaz-Zghazagh u Kultura, Pia Micallef, mill-Kunsill Studenti Junior College, Rene’ Monseigneur, mill-Forum Zghazagh Laburisti, Dylan Seychell mill-Kunsill Nazzjonali taz-Zghazagh, Dr Andrew Azzopardi, mill-Fakulta’ ta’ l-Edukazzjoni, ta’ l-Universita’ ta’ Malta u mill-President tal-Young European Socialists (ECOSY) Giacomo Filibeck.

note to david: dak li tista' taghmel f'paragrafu 1 m'hemmx ghalfejn taqsmu f'xi 7 Smile wara kollox dan artiklu wiehed.. thx =]
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ ¢нιя¢σρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓι¢єσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαƒηα ηι¢єтנα , ιѕ ѕαנƒ, ηι∂∂∂єνєятι υ ƒυq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
«3 мαנ ƒяιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє ¢нαяℓєηє ѕнαυη υ ¢нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα ¢уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: TAQBLU L ETA TAL VOT??

Post by belry on Sat Sep 20, 2008 2:38 pm

ijwa ghalhekk ftaht dan it topic! ghax smajta ukoll dik u ridt nara x tahsbu intom Very Happy
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: TAQBLU L ETA TAL VOT??

Post by david chircop on Sat Sep 20, 2008 2:39 pm

Din l-informazzjoni sibta fis side tal MLP!
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ ¢нιя¢σρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓι¢єσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαƒηα ηι¢єтנα , ιѕ ѕαנƒ, ηι∂∂∂єνєятι υ ƒυq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
«3 мαנ ƒяιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє ¢нαяℓєηє ѕнαυη υ ¢нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα ¢уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: TAQBLU L ETA TAL VOT??

Post by david chircop on Sat Sep 20, 2008 2:42 pm

minn irid jidhol fis side !


din hi : http://www.mlp.org.mt
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ ¢нιя¢σρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓι¢єσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαƒηα ηι¢єтנα , ιѕ ѕαנƒ, ηι∂∂∂єνєятι υ ƒυq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
«3 мαנ ƒяιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє ¢нαяℓєηє ѕнαυη υ ¢нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα ¢уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: TAQBLU L ETA TAL VOT??

Post by belry on Sat Sep 20, 2008 2:45 pm

hehe 10x:D issa nidhol nara x fija:P
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: TAQBLU L ETA TAL VOT??

Post by david chircop on Sat Sep 20, 2008 2:52 pm

np hij ! Vera ikollha min kollox f'ijha ! xd Very Happy
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ ¢нιя¢σρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓι¢єσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαƒηα ηι¢єтנα , ιѕ ѕαנƒ, ηι∂∂∂єνєятι υ ƒυq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
«3 мαנ ƒяιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє ¢нαяℓєηє ѕнαυη υ ¢нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα ¢уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: TAQBLU L ETA TAL VOT??

Post by Joseph on Sat Sep 20, 2008 3:52 pm

Naqbel peress li ta' 16 jibdew jiehdu l-istipendji huma u mhux children's allowance imma jridu jaghzlu b'mod matur mhux bhall-genituri.
avatar
Joseph
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 199
Age : 25
Name and Surname : Joseph
Dwari : Merry Christmas & Happy New Year!

View user profile

Back to top Go down

Re: TAQBLU L ETA TAL VOT??

Post by david chircop on Sat Sep 20, 2008 3:55 pm

Ezatt . ! irridu jaslu huma fl-ahahr min l-ahahr mhux il genituri !
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ ¢нιя¢σρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓι¢єσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαƒηα ηι¢єтנα , ιѕ ѕαנƒ, ηι∂∂∂єνєятι υ ƒυq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
«3 мαנ ƒяιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє ¢нαяℓєηє ѕнαυη υ ¢нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα ¢уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: TAQBLU L ETA TAL VOT??

Post by music on Mon Sep 22, 2008 7:31 pm

ezatt!
avatar
music
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 32
Age : 25
Name and Surname : romina theuma
Dwari : mela lol jin jisimni romina imma kul min jafni jista jajdilkom kem jin ifisata fuq il muzika;) inhobb nohrog ma shabi u ekk insomma ..and like d forum lol:xD

View user profile

Back to top Go down

Re: TAQBLU L ETA TAL VOT??

Post by david chircop on Mon Sep 22, 2008 10:44 pm

hehe naf xjien nejd lol
Razz
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ ¢нιя¢σρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓι¢єσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαƒηα ηι¢єтנα , ιѕ ѕαנƒ, ηι∂∂∂єνєятι υ ƒυq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
«3 мαנ ƒяιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє ¢нαяℓєηє ѕнαυη υ ¢нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα ¢уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: TAQBLU L ETA TAL VOT??

Post by Mario on Sat Oct 18, 2008 2:01 am

wiehed jista' jkollu 30 sena u xorta ma jkunx jaf jivvota; jew jivvota skond il-gosti ..... Jiena naqbel li tinzel ta' 16-il sena. Pero` jekk se jsir dan, allura dan ifisser li z-zghazagh huma maturi ghal izjed affarijiet.. jekk ta' 16-il sena maturi biex jivvutaw, mela allura ta' 16-il sena wkoll maturi biex perezempju jkunu jistghu isuqu... li rrid nghid huwa li jrid jkun hemm tipo ta' bilanc Very Happy

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: TAQBLU L ETA TAL VOT??

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum