PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Page 1 of 2 1, 2  Next

Go down

PACEVILLE ----> Kemm Kellek L-ewwel Darba Li Tlajt Paceville Wara Id disgha ta filghaxija u qadt hemmek ghal tul ta hin?

80% 80% 
[ 8 ]
10% 10% 
[ 1 ]
10% 10% 
[ 1 ]
0% 0% 
[ 0 ]
0% 0% 
[ 0 ]
 
Total Votes : 10

PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by TonioGalea on Sat Feb 16, 2008 1:37 am

Kwazi Kull zaghzugh Malti Kwazi kull sibt filghaxija jitla Paceville Fejn qishu ic centru ta divertiment F'Malta , Iqattaw Minn xi d disgha ta Filghaxija sa xi l-hamsa ta filghodu gieli. F'paceville Hemm hafna postijiet ta divertiment bhal Axis,Sky etc... Imma Kull Haga Tajjba Fid Dinja Ghandha l-Hazin , F'paceville issib ukoll min ibiegh / jiehu d droga u affarijiet ohra... x'tahseb fuq paceville? Kapricc, Periklu Jew Divertiment?


Last edited by on Sat Feb 16, 2008 1:58 am; edited 1 time in total
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by Mario on Sat Feb 16, 2008 1:56 am

(l-ewwel nett, tista' mal-poll izzid "qatt" pls?) thanks!!

Jiena nahseb li min ghandu karattru sod, m'ghandux ghalfejn jibza' jmur paceville. Issib min imur ghax sempliciment ikun irid iqatta ftit sieghat jiddeverdi ma' shabu fi tmiem gimgha impenjattiva. Dawn in-nies u zghazagh generalment just imorru, jiddevertu, jimmoderaw fix-xorb u marru lura d-dar safe and sound.

Issig ukoll imma min imur ghal skopijiet ohra, issib min imur biex jinqered f'kelma wahda.

Ghalekk li nahseb huwa li Paceville ikunx periklu jew le skond il-persuna li tmur hemmek.

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by karlinu on Sat Feb 16, 2008 5:12 pm

jien nahseb li paceville mghandha xejn hazin
irid ikun minnek jek ma taghmilx il hazin , trid tkun sod bix ma taqax ghall affarjiet il hziena

karlinu
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 19
Age : 24
Name and Surname : karl zarb
Dwari : ikteb iktar dwarek hawnekk Smile [nehhi din il-parti meta tkun qed tedditja]

View user profile

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by TonioGalea on Sat Feb 16, 2008 5:57 pm

Naqbel Maghkhom nies Very Happy
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

It-Tlieta li huma!!!!!

Post by Kimsy on Sat Feb 16, 2008 6:16 pm

Divertiment, Kappricc jew Periklu?

Mistoqsija tajba li mhux kulhadd isaqsi lilu nnifsu dwarha! Jiena nahseb li t-tlieta li huma huma relavanti ghall-Paceville. Jiena qatt ma mort Paceville izda milli qaluli hemm it-tahwid! Izda dan inti trid tkun biex ma taghmiliex ma' nies li mhumiex tat-tip tieghek. Mhux Paceville huwa ta' Periklu imma n-nies li hemm fih!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by Matthew Mintoff on Mon Feb 18, 2008 11:47 pm

DIVERTIMENT lol kapricc ??? come on kapricc x jahbat. isek qed tajd ekk uwx... periklu ? nahseb iktar periklu f nofs it triq u come on lol ha najd ekk pv sar banali naqa imma nihu gost meta nisma li hemm xi hadt zghir tawh xi xeba man. jiena kiku nidejaq ta 16 nara tfal ta 11 pv pfff u ija jekk xi hadt qatt ma tista tinota li qabel il hdax il hdax u nofs hlif tfal zghar ma ikunx hemm

Matthew Mintoff
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 81
Age : 25
Name and Surname : Matthew Mintoff
Dwari : mela xi haga dwari.. jiena matthew mintoff andi 14 il sena. Noqod l-iklin. immur school junior lyceum hamrun. inhobb nohrog u nilab etc. inhobb il hbieb u inhobb namel hbieb gooda etc. min irrid ikun jafni iktar jista jitlobni l-msn Wink cya

View user profile

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by Mario on Tue Feb 19, 2008 1:48 am

Paceville, mett, nahseb jiena li jista' jkun periklu jew divertiment skond il-persuna. Il-bandli tar-rahal jista' jkun periklu daqs kemm jista' jkun divertiment u vici-versa... nahseb.

Ma naqbilx mieghek imma ta' tfal ta' 11-il sena. Ma nahsibx li tfal ta' 11-il sena ghandhom ikunu barra f'dawk il-postijiet taz-zghzazgh f'dawk it-tip ta' hnijiet. 11-il sena mhux kbar u zgur m'humiex kbar bizejjed biex jekk xi hadd jigi jofrilhom xi haga hazina, jkunu kapaci jghidu le.

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by TonioGalea on Tue Feb 19, 2008 2:07 pm

illa kieku it tfal tieghi x'naghmlilhom 11-il sena u PV wara is sitta lol! Ahseb u ara jiena ommi kieku toqtolni lol! nghidilkhom il verita PV s'issa wara l-ghaxra qatt ma ersaqt l'hemm l-aktar li ghamilt sa l-ghaxra ta filghaxija ghand zijuwi gor restaurant umbaghad mort nara x'jkun hemm u ergajt lura u vera ikun hemm tfal taht is sittax jigifieri 11-13 u hekk
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by Matthew Mintoff on Tue Feb 19, 2008 3:34 pm

heq ml jiena nigdeb jew lol

Matthew Mintoff
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 81
Age : 25
Name and Surname : Matthew Mintoff
Dwari : mela xi haga dwari.. jiena matthew mintoff andi 14 il sena. Noqod l-iklin. immur school junior lyceum hamrun. inhobb nohrog u nilab etc. inhobb il hbieb u inhobb namel hbieb gooda etc. min irrid ikun jafni iktar jista jitlobni l-msn Wink cya

View user profile

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by Kimsy on Sat Mar 08, 2008 12:08 pm

Le qatt ma mort pacevile pero gieli mort baystreet

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by belry on Mon Mar 24, 2008 5:20 pm

jien qatt ma tlajt paceville! Sad tila l ewwel darba fit 19 th april haha! u aqta kemm ekk eccitata


Last edited by belry on Sun Apr 13, 2008 10:54 pm; edited 1 time in total
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by TonioGalea on Mon Mar 24, 2008 6:01 pm

Hehe Good Luck , jiena milniex tlajt Hehe kienu id disgha imma ma hija Hehe lol u kien hemm kocc barranin u kien hemm 2 stripers hargu barra lol umbaghad kien hemm xi 3 inglizi sakranati u xi irgiel jaqbdu maghhom umbaghad kocc subien mitfughin ma l-art dawk nahseb. Insomma kif qalu qabel PV jigri skond x'taghzel inti hux jekk taghzel li se tixrobb kocc alcohol se tispicca sakranat jekk tmur just ghal naqra buzz go xi disco u hekk se tiehu gost minghir ma tfotti harga.
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by belry on Mon Mar 24, 2008 7:49 pm

kuragg qed taghmilli Razz
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by hakeber on Sun Apr 13, 2008 10:51 pm

eyy =D nice to meet you haha ;]
umm.. me tila pv next sat first time ma belry u lool vera ekk excited =P
jin nara pv bhala post ta divertiment ghaz zaghzagh u hhekk
u mhux xejn ta periklu jekk inti tkun taf tejd le at tentazjoniet li jkun hemm
jekk nigu fdan.. tista ma tmur imkin ax kulimkin tista tiltaqqa ma tentazjoniet uwx.. =/
at least jin ekk nahseb =]

hakeber
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 12
Age : 24
Name and Surname : Rebekah Tabone
Dwari : noqod bkara =] i love techno music & i love The Beatles ^^ Nista nghid li minghajr shabi u ohti mjien xejn.. nhobhom wisq =] Inhobb nohrog u nideverti in my own way =] i loveeee choclateee Very Happy and i try to be active infact sometimes i go skateboarding =] i like meeting new people ^^ and i dreaamm alot =D relax fejn xi naqa haxix jew bahar ..bix xemx u tara is-sema blue blue .. l-genna ta' lart alija Smile inhobb nidhaqq u nhobb il kuluriiii... Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by Mario on Wed Jun 04, 2008 4:06 pm

Kif mortu Reb?? hadtu gost ? Ghidulna naqa!! hehe

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by belry on Fri Jun 06, 2008 1:55 pm

ifhemm nistaw nghidu li hadna hafna gost:P lol hsibtu li ha jkun hekk tal biza ara l ewwel darab li morna ma dhaluna mkien hlif footlose u plush u spiccajna iddjejaqna u it-tieni darba thalna iktar postijiet u hekk u speci nista nghid li paceville jiddiskrivuh post tal hammalli u hekk! imma nista nghid li huwa post tal genn u skond fix xhin tmur ez ahna ma tantx rajna nies fis sakra ikun hemm ta! imma inti tipporva ma taghitx kashom. reb tista tghidlkhom fejn iktar? Razz
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by Matthew Mintoff on Sat Jun 14, 2008 6:09 pm

adkom sjrn bijha din :O

Matthew Mintoff
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 81
Age : 25
Name and Surname : Matthew Mintoff
Dwari : mela xi haga dwari.. jiena matthew mintoff andi 14 il sena. Noqod l-iklin. immur school junior lyceum hamrun. inhobb nohrog u nilab etc. inhobb il hbieb u inhobb namel hbieb gooda etc. min irrid ikun jafni iktar jista jitlobni l-msn Wink cya

View user profile

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by belry on Sat Jun 14, 2008 10:59 pm

Matthew Mintoff wrote:adkom sjrn bijha din :O

XI ZIG???
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by david chircop on Sun Aug 31, 2008 10:35 pm

Nista nejd li din vera msitoqsija tajjba !!

Divertiment, Kappricc jew Periklu?

Nista nejd jien qatt ma mort fuldiri ezacc ma nisax nejd jien ezattament xijkun hemm. Biss gurnali , televizjoni, hbieb ecc.. jitkellmu dwar paceville.

Jien nejd li paceville huwa post ta divertiment li tiehu gost ma shabek . Issa hemm modd kif tiehu gost ! Hawn minn jiehu gost billi kif nejdu isir patata bix xorb kollu li ikun xorob biex juri li hu sa haga u hawn min jixrob ftit u jibqa fsiektu nistghu nghidu!

F'kelma wahda ma tistas tejx jekk huwiex post ta' Divertiment, Kappricc jew Periklu al fatt li skond il persuna li marret hemm.

ghax dan inti tasel jekk mintiex ha tkun cucc u tixrob izzejed u tigi fil periklu jew inkella tixrob ftit halli tkun tista differti!
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by hakeber on Tue Sep 02, 2008 11:14 am

pacevilleee issa qisu miet.
iz zghazghah iktar saru jipreferu jitilaw parties uek ..
u pv qed ikun mimli bxeba studenti fi sakra u xi ftit maltinn jaddu xi passata tajba bihom.
kulhad sar igerger dwar paceville u bosta zghazagh jadulek jekk titla paceville u ma tixrobx ma tihux pjacir.
jin rari sirt nitla... u meta nitla vera ma tantx sar ikun emm gost ima ma nidejaqx..
xi darba missna nitilaw kolha fdaqqa Razz Very Happy

hakeber
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 12
Age : 24
Name and Surname : Rebekah Tabone
Dwari : noqod bkara =] i love techno music & i love The Beatles ^^ Nista nghid li minghajr shabi u ohti mjien xejn.. nhobhom wisq =] Inhobb nohrog u nideverti in my own way =] i loveeee choclateee Very Happy and i try to be active infact sometimes i go skateboarding =] i like meeting new people ^^ and i dreaamm alot =D relax fejn xi naqa haxix jew bahar ..bix xemx u tara is-sema blue blue .. l-genna ta' lart alija Smile inhobb nidhaqq u nhobb il kuluriiii... Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by Joseph on Tue Sep 02, 2008 11:53 am

Le, qatt ma mort PV ghax jien minn Ghawdex u difficli biex nigi bil-lejl hux.

Pero' ghalija dawk it-tliet titli huma relevanti ghal ma' PV.
avatar
Joseph
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 199
Age : 25
Name and Surname : Joseph
Dwari : Merry Christmas & Happy New Year!

View user profile

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by Mario on Tue Sep 02, 2008 5:17 pm

hakeber wrote:pacevilleee issa qisu miet.
iz zghazghah iktar saru jipreferu jitilaw parties uek ..
u pv qed ikun mimli bxeba studenti fi sakra u xi ftit maltinn jaddu xi passata tajba bihom.
kulhad sar igerger dwar paceville u bosta zghazagh jadulek jekk titla paceville u ma tixrobx ma tihux pjacir.
jin rari sirt nitla... u meta nitla vera ma tantx sar ikun emm gost ima ma nidejaqx..
xi darba missna nitilaw kolha fdaqqa Razz Very Happy

Qed igergru? Ghala x'hemm differenti minn qabel mela? Question

Lol iva xi darba nivvintaw xi haga... Belry forsi tiftakar... fuq forum iehor partikolari xtaqna li niltaqghu imma ma inghatajniex il-permess lol. Dan il-forum forsi l-affari tkun iktar possibbli. B'diskussjonijiet.forumakers.com kollox possibbli cheers clown

Anyway back to subject lol

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by belry on Tue Sep 02, 2008 7:05 pm

ghogbitni din B'diskussjonijiet.forumakers.com kollox possibbli haha! msomma ehe niftakar ma stajnix niltaqaw :/ imsomma vera man pv sar boring! jin meta nitla pv veraa mhux niddejaq taa imma isni tiga gbajt u hekk! dejjem l istess disocs jew ma jdahlunix grrr Mad jeww nispiccaw nitilaw jien u hakaber wahednaa u imbad niltaqaw ma ohta u hekk!
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by david chircop on Fri Sep 19, 2008 1:57 am

jien ohti hekk tejd li sar mejjet ! ghax studenti ikun hemm biss kwassi !
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by Mario on Fri Sep 19, 2008 2:34 am

belry wrote:ghogbitni din B'diskussjonijiet.forumakers.com kollox possibbli haha! msomma ehe niftakar ma stajnix niltaqaw :/ imsomma vera man pv sar boring! jin meta nitla pv veraa mhux niddejaq taa imma isni tiga gbajt u hekk! dejjem l istess disocs jew ma jdahlunix grrr Mad jeww nispiccaw nitilaw jien u hakaber wahednaa u imbad niltaqaw ma ohta u hekk!

E jigifieri jekk tidhol fid-discos li tippreferi inti, PV ma jkunx daqsekk boring? Ghalfejn? Fejn trid tidhol mela? Surprised

X'differenza hemm bejn disco u iehor? Razz

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: PACEVILLE----> Divertiment,Kapricc Jew Periklu?

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum