Repeter Class :P

Go down

Repeter Class :P

Post by Kimsy on Wed Feb 20, 2008 7:55 pm

Il-Famuza Repeter Class li Sant qieghed isejhilha Reception Class!

Mela l-ewwel haga hi...

Sant qieghed jahseb fuq dawk it-tfal illi twieldu f'Jannar u fil-bidu tas-sena?? Le, mhux qieghed jahseb fihom! Dawn jekk jitilghu huma fil-Gvern, li se jigri huma li dawn it-tfal se jaghml 4 snin kindergarden Crying or Very sad

Issa, Sant qieghed jitfa' lil kulhadd f'keffa wahda. Hawn tfal li mhux it-tort taghhom pero' ma jifmhux mill-ewwel. (Dawn it-tfal jissejhu 'retarded' Crying or Very sad ) Issa, Sant qieghed jghid li dawk it-tfal li jifhmu mill-ewwel se jbatu ma' l-ohrajn u mhux se jimxu l-quddiem? Dan kif?? Il-Gvern Nazzjonalista hatar ghalliema kwalifikati biex jghinu lil dawn it-tfal biex illahqu ma' dawk it-tfal l-ohra mhux dawk it-tfal li jifhmu mill-ewwel ihalluhom l-art!!!!!!!

Din hi biss it-teorija tieghi!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by Mario on Wed Feb 20, 2008 8:15 pm

(l-ewwel nett, retarded ma tantx toqghod Wink sempliciment ma jisstghux ilahhqu ma' l-ohrajn Wink )

Il-Partit Laburista prova jqabbilna ma' diversi pajjizi madwar l-ewropa li ghandhom din ir-"reception class" - li ma jafx huwa li Malta thaddem sistema edukattiva differenti minn dal-pajjizi.

Jekk tidhol din is-sistema, tafu xi jfisser hux? Li l-ewwel nett kif qalet Kim, tkun qed tagixxi b'mod unfair ma' min kapaci jmur minn Kindegarten ghal Primarja bla skossi jkollhom jehlu sena ghal xejn, apparti minn hekk tkun qed izzid l-iskola ta' 17-il sena (awtomatikament) plus li min jibqa' repeater fil-year 6 (ghax ma jkunux ghaddew ghall-ezamijiet tas-sekondarja) johorgu mill-iskola ta' 18-il sena!

Il-politika ta' Gvern Nazzjonalista differenti ghal kollox. L-ewwel nett ma temminx fir-repeater class, ghax din kull ma se tkun qed taghmel tirrepeti il-kindergarten, apprti minn hekk dan il-Gvern beda sistema gdida ta' kulleggi (sett ta; skejjel f'grupp wiehed) biex il-bidla bejn kindergarten - primary u primary - secondary tkun wahda facli u bl-iktar mod naturali minghajr skossi...

ma nistghux nitilfu dan kollu!

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Naqbel mieghek!

Post by Kimsy on Wed Feb 20, 2008 9:51 pm

L-ewwel nett kont naf li ma toqghodx dik il-kelma; niskuza ruhi jekk forsi uzajta! Crying or Very sad

Kif qal Mario!!! Naqbel mieghek mija fil-mija!

Anke' se jkun hemm gap li sena minnhom ma jkunx hemm studenti fil-Form 5!!!!!!!

Anke MUT ma qablitx ma dan il-fatt!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by TonioGalea on Wed Feb 20, 2008 9:58 pm

jekk jaghmilha hekk , jiena li ir repetejt il year 6 ghax wehilt fl-ezami tal JL ha nispicca bil fors ikolli nitlaq fil form 5 u mhux fil form 4, Hehe imma halijha dik ghax jiena ma kontx pjanat li nitlaq mal ewwel li ridt naghmel naghmel xi o levels fil form 4 u ohrajn fil form 5 li jekk jitla umbaghad ma nkunx nista naghmilhom nahsb ikolli naghmel kollox fil form 5 insomma + li jekk student kien jidhol xoghol ta 17 wara li jispicca l-iskola dan se jkollu jidhol ta 18 jew 19
ara kemms e jkun hawn nuqqas ta haddiema hux
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by Kimsy on Thu Feb 21, 2008 6:56 pm

Dak huwa punt tajjeb ukoll Tonio!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by Mario on Mon Feb 25, 2008 2:03 am

mhux hekk hux! ghax min joqghod repeater fil-JL imbghad jitlaq mis-sekondarja mhux ta; 16-il sena, anqas ta' 17-il sena imma ta' 18-il sena!

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by majestic79 on Mon Feb 25, 2008 7:53 pm

heq ifhem jien ma naqbilx fis sense hawn tfal imsiken minhabba li fdik l eta jomordu hafna u jispiccaw ifallu hafna allura donnhom jibqaw naqa lura anka jekk nighdu il verita kinder two or reception class li huma l istess haga lol fi grade one mhux ukoll qishom jibqaw jaghlmuhom l istess?? so ala sant irid izzid klassi li jaghlem l istess haga bhalma jitaghlmu kinder two u pregrade !!!!!!

majestic79
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 17
Age : 39
Dwari : ikteb iktar dwarek hawnekk Smile [nehhi din il-parti meta tkun qed tedditja]

View user profile

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by Kimsy on Mon Feb 25, 2008 10:20 pm

sant ma jifimx!!!!!!!!! xejn xejn xejn!!!!!!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by belry on Mon Apr 14, 2008 11:02 pm

hahaj jien naqbel ma reception class (hahaj allavolja issa ada zmiena) imma msomma imma ha nghid kif konna nahsiba
jien kont irreptejt is-sena ghax ma kont ghaddjet u vera hassejta ghejnitni
ma bdejt ingib 100's taa imma alinqas bdejt isni nifhem iktar gahx ovjament mohhi "IMMATURA" iktar
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by Mario on Sun Jun 08, 2008 2:34 pm

Ic Belry, issa ovvjament kulhadd bil-livell tieghu biex jifhem - inti forsi hassejt li sena zejda ghenietek izjed... Il-bicca hi li forsi hemm Genituri li ma jemmnux li t-tfal taghhom ghandhom bzonn sena zejda...

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by david chircop on Wed Sep 24, 2008 8:59 pm

Jien naqbel ma belry ghaliex ha nigu fijha jien listess grali !!

kont irripetejt year 6 ezatt bhal belry u vera mort ahjar!
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by david chircop on Wed Sep 24, 2008 9:00 pm

Mhux biex niftahar jew xi haga imma ha nghidilom il marki ta year 6 u ta year 7 ha taraw id differneza!! kbira Very Happy
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by david chircop on Wed Sep 24, 2008 9:01 pm

Half YEarly
YEar 6 : MAths 51
English 62
maltese 58
religion 92
social studies 68
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by david chircop on Wed Sep 24, 2008 9:01 pm

Half Yearly
Year 7: MAths 89
English 78
Maltese 72
REligon 98
Social studies 97
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by david chircop on Wed Sep 24, 2008 9:02 pm

ARa x'differenza!!
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by david chircop on Wed Sep 24, 2008 9:03 pm

Annual Grades al junior

Year6

Maths c
Malti c
english D [failed]
Religion b
Social b
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by david chircop on Wed Sep 24, 2008 9:05 pm

Year 7
al junior grades

Malti : B
ENglish B
Religion A
Social A
Maths A
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by david chircop on Wed Sep 24, 2008 9:05 pm

tistghu tarawa issa id differenza!! Very Happy
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by david chircop on Wed Sep 24, 2008 9:06 pm

Forsi vera li tirripetti sena kerha ! imma ghal gid tighek ghax inti tkompli tirrepeti ix xoghol li tkun diga ghamilt u titghallmu sew!! Very Happy
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by belry on Wed Sep 24, 2008 10:42 pm

ha nghidlkhom tieghi kif kont gibthomm Razz

yr 6


Maths c
Malti b
english D [failed]
Religion b
Social b


Maths c
Malti a
english c
Religion b
Social a
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by david chircop on Sat Oct 04, 2008 2:58 am

Prosit ehh Very Happy
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by Mario on Sat Oct 18, 2008 1:50 am

Imma intkom qeghdin issemmu zewgt isnin li jigu hafna wara minn dik il-famuza "reception/repeater" class li kien qed jipproponi l-MLP qabel l-elezzjoni generali Wink

David, zewgt isnin li as such m'ghandhomx x'jaqsmu mal-proposta originali... Surprised

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by Joseph on Sat Oct 18, 2008 5:48 pm

Ezatt. Ifhem fl-opinjoni tieghi il-Year 7 tahdem ghax hafna tfal qeghdin imorru ahjar imma skuzi ghafejn ghandek taghmel sena zejda ghal tfal li m'ghandhomx bzonnha?

U btw jien vera nara l-Form 1 u 2 bla sens ghax il-kontenut li nghaddu m'ghandux x'jaqsam mal-O level etc. Kieku nnhehhi wahda minnhom. u nnaqqsu sena mis-sekondarja.
avatar
Joseph
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 199
Age : 25
Name and Surname : Joseph
Dwari : Merry Christmas & Happy New Year!

View user profile

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by Mario on Sun Oct 19, 2008 11:54 am

Imma tinsiex li l-form 1's u 2's jaghtuk il-pedament ta' dak li se tkun se taghmel fil-Form 3, 4 u 5.

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by david chircop on Sun Oct 19, 2008 10:57 pm

vera naqbel ma din li ghedt issa marju !!
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Repeter Class :P

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum